in

ไกด์ บริษัททัวร์มีเฮ ออมสินยื่นมือช่วยปล่อยเงินให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกู้

ธนาคารออมสินเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3.พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทางธนาคารจะปล่อยให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ส่วนระยะเวลาชำระเงินกู้นั้น ทางธนาคารให้กู้ได้ไม่เกิน 3-5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก ส่วนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate) และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

สำหรับเรื่องของหลักประกันการกู้เงินนั้น สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่องการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

2.ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนด ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ส่วนในเรื่องของค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ มีดังต่อไปนี้

1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 200 บาท ต่อสัญญา

1.2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท ต่อสัญญา

1.3 วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001-30,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 600 บาท ต่อสัญญา

1.4 วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001-40,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 800 บาท ต่อสัญญา

1.5 วงเงินกู้ตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 1,000 บาท ต่อสัญญา สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ ทางธนาคารยังให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท โดยธนาคาร เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้อีกด้วย

ขอบคุณที่มา และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/news-eve…/press-releases/…/GSBCRN.aspx

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ประสาท

แพทย์จีนยืนยัน พบโควิด-19 ติดเชื้อในระบบประสาท!

รัฐใจดีแจกให้...หวังเงิน 2 พันบาท ประชาชนใช้สู้ภัยโควิด19 ได้

รัฐใจดีแจกให้…หวังเงิน 2 พันบาท ประชาชนใช้สู้ภัยโควิด19 ได้