in

รักเลยรักเลย

เคล็ด(ไม่)ลับ ขอเชงเก้นวีซ่ายังไงให้ผ่านฉลุย!

อยากไปเที่ยวยุโรปหลายๆ ประเทศ เก็บเงิน จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมไว้แล้ว วางแผนมานานข้ามปี แต่ก่อนจะแพ็คกระเป๋าออกทัวร์ยุโรป เราก็จะต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นกันก่อน มาดูเคล็ด(ไม่)ลับที่จะช่วยให้เราขอวีซ่าเชงเก้นผ่านได้ง่ายขึ้นกันเถอะ!

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร?

วีช่าเชงเก้น คือใบอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางตามสนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม หรือ ที่เราเข้าใจกันคือ วีซ่าเชงเก้นเป็นการขอเดินทางแบบยื่นครั้งเดียวเที่ยวได้กว่า 26 ประเทศ เช่น เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, ลักเซมเบิร์ก, เยอรมนี, สเปน, โปรตุเกส, กรีซ, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, มอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และโมนาโก

นอกจากนี้วีซ่าเชงเก้นยังใช้เข้าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงได้ อย่างประเทศ วาติกัน, โมนาโค, ซานมารีโน และ โครเอเชีย ที่อนุญาตให้ผู้ถือเชงเก้นวีซ่าแบบ Double Entry หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ด้วยเช่นกัน

วีซ่าเชงเก้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก

 • ประเภท A : วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง/รอเครื่อง
 • ประเภท B : วีซ่าทางผ่าน มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • ประเภท C : วีซ่าพำนักระยะสั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ระยะเวลาจะแตกต่างกัน แต่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • ประเภท D : วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศที่ร้องขอ ได้ไม่เกินครั้งละ 90 วัน

เคล็ดลับขอวีซ่าเชงเก้นให้ผ่าน

1.ขอวีซ่าประเทศที่อยู่นานที่สุด ถ้าเราต้องการไปเที่ยวครั้งเดียวแต่หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยอยู่บางประเทศนานกว่าประเทศอื่น เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านทางสถานฑูตของประเทศที่อยู่นานที่สุด เช่น อยู่เยอรมนี 3 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 2 วัน เยอรมนี 2 วัน เราต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานฑูตเยอรมนี

2.ขอวีซ่าประเทศแรกที่ไปถึง ถ้าเราต้องการไปเที่ยวครั้งเดียวแต่หลายประเทศในกลุ่มเชงเก้นแต่อยู่ในแต่ละประเทศนานเท่ากัน ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นของประเทศแรกที่เราจะเดินทางไปถึง

3.เช็คประวัติประเทศที่ปฏิเสธวีซ่าคนไทย หากดูจากจำนวนที่ประเทศที่ปฏิเสธวีซ่าให้คนไทยที่ต้องการไปเที่ยวยุโรปกลุ่มเชงเก้นมากที่สุดจาก 26 ประเทศแล้วพบว่า สวีเดน ปฏิเสธวีซ่าไทยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ เนเธอร์แลนด์
เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนเดินทางและขอวีซ่าได้สำหรับคนที่กำหนดทริปเอง โดยอาจเลือกให้ประเทศแรกที่เราไปถึง หรืออยู่นานที่สุดเป็นประเทศที่ขอวีซ่าได้ไม่ยากนักนั่นเอง

4.ทำประกันการเดินทาง ควรทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 ยูโร (ประมาณ 1 ล้านบาท) สำหรับเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน สำหรับใครที่ได้วีซ่าเชงเก้นระยะยาว แบบ Multiple Entry Visa สามารถเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นบ่อยๆ การซื้อประกันการเดินทางแบบรายปีจะช่วยให้ประหยัดได้มากกว่า

5.เตรียมเอกสารให้ครบ ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม เอกสารที่สามารถเตรียมได้เองมีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงที่เราใช้อยู่ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากการขอวีซ่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าก็พกมาด้วย
 • รูปถ่ายมาตรฐานตามที่สถานทูตร้องขอ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว แนะนำศึกษารายละเอียดให้ดีจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศที่ต้องการเดินทาง
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ตามด้วย เอกสารรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลางานชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีหลักฐานเป็นเจ้าของกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท มาประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นด้วย หากเดินทางเข้าหลายประเทศ ต้องแสดงเอกสารการจองเที่ยวบินทั้งขาไป และขากลับ หรือยืนยันการจองที่พักตลอดการเดินทาง
 • เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน แสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) 3 เดือนล่าสุด เพื่อแสดงว่าเรามีเงินพอใช้จ่ายตลอดการเดินทาง สามารถขอได้ที่ธนาคารทุกสาขา แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอเอกสาร Statement สำหรับขอวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเก้นประมาณ 2,500 บาท แต่สถานทูตมีสิทธิ์ปฏิเสธวีซ่า และไม่คืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ เราควรศึกษาเอกสารประกอบการขอวีซ่าของแต่ละสถานทูตให้ดีก่อนยื่นขอวีซ่านะคะ
 • ตั๋วเครื่องบิน และเอกสารการจองที่พัก โดยตั๋วเครื่องบินต้องเป็นแบบเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเก้น และมีตั๋วขากลับโดยระบุวันเวลากลับที่แน่นอน สำหรับที่พักนั้น หากเราทำการจองผ่านเว็บไซต์บางแห่งก็สามารถที่จะยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • แผนการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ พยายามเขียนให้ละเอียดมากที่สุด เช่น วันที่ 1 พักที่โรงแรมอะไร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และที่ตั้งของโรงแรม วันที่ 2 จะเดินทางไปไหน ไปโดยวิธีการใด เช่น นั่งรถไฟ หรือขึ้นเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไป หากจองตั๋วเข้าชมสถานที่นั้นๆ ไว้แล้ว ก็ปริ้นท์หลักฐานแนบไปกับเอกสารอื่นๆ ด้วยก็จะดีมาก ถ้าจะไปพักบ้านคนรู้จัก ให้ใส่ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อของบุคคลที่เราจะไปพักด้วย

ที่สำคัญที่สุด จะต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางนะคะ

What do you think?

Written by Beer_Orrathaii

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Comments

0 comments

ชิมช้อปแชะเช็คอินวัดอรุณ

ชิม ช้อป แชะ เช็คอินวัดอรุณกับเทศกาล Bangkokyai Walking Street

ปู่ย่าเก็บเงียบเที่ยวญี่ปู่นติดเชื้อCovid-19 กักตัววุ่นทั้งโรงพยาบาลบีแคร์

ปู่ย่าเก็บเงียบเที่ยวญี่ปุ่นติดเชื้อCovid-19 กักตัววุ่นทั้งโรงพยาบาลบีแคร์ ส่อระบาดหนักในไทย